Đầu tư DCA  hàng tuần 250U-300U từ tháng 1/2024 đến giữa năm 2025 mục tiêu X10 tài khoản cho danh mục đầu tư bên dưới:

STT

TÊN COIN

250U-300U HÀNG TUẦN

1

BITCOIN

50

2

ETH

40

3

BNB

20

4

DOGE

20

5

PEPE

20

6

SOL

10

7

AVAX

10

8

LINK

10

9

ICP

10

10

INJ

10

11

OP

10

12

ALT

10

13

ORDI

10

14

PENDLE

10

15

DYDX

10